FFx 帶神曲《Sugar Baby》殺入中環高級會所

FFx_ (17)

剛奪新城勁爆新登場組合銀獎既女子組合FFx4位成員Shirley楊澤怡、Ceci李詩詠、Mizaki潘穎琳 & Christy周葆諭繼續第十場大學巡演,今站到浸會大學演出,千位同學捧場,現場火熱勁爆,搶簽名相和傳統神曲《Sugar Baby》大合跳係指定動作,現場同學仔狂嗌4女做教主,Ceci笑指《Sugar Baby》夠洗腦,難道FFx已成為一個教派?粉絲成了信徒?甘都吾錯丫。

FFx_ (2)

4女透露2016年首個工作係2月份係中環舉行既音樂會,地址係一個高級場地,一流燈光,音響,LED顯示屏勁爆,甘唱咩歌? FFx到時會推岀兩首新歌,一快一慢既,到時現場會率先獻唱。其他會唱別人的歌,另加重SOLO DANCE部份,加強跳舞既效果。Mizaki講其實一加入FFx時,經理人就迫我地要4個人去完成2小時既表演活動,所以夠表演曲目和環節哦,至於《Sugar Baby》呢? 當然會唱啦,神曲黎嘛。

FFx_ (9)

浩楠

Stars-hk 創辦人, 希望建立一個只談專業, 不談八卦的娛樂資訊網站。