Super Sexy Hero(SSH) 動漫節活動 (附圖輯)

日前動漫節期間,Super Sexy Hero (SSH)  繼書展後繼續出動,今次 Paul Ho出動其下團隊4位靚女 Psyche Tsang、 Pinky Li、 Mary Yeung、 Daisy Li 。

左至右:  Daisy Li (XMen – White Queen) 、Mary Yeung(Thor Girl) 、Psyche Tsang (Transformers Girl)

Pinky Li (Iron Girl)

吸引大小朋友與Iron Man (Paul) 及 SSH 合照

左至右: Daisy Li、Psyche Tsang、Mary Yeung

攝:Chris Chan

浩楠

浩楠

Stars-hk 創辦人, 希望建立一個只談專業, 不談八卦的娛樂資訊網站。